Перейти до вмісту
Home » Iнформація для біженців » Німеччина: Інформація про інтеграційний курс для біженців з України

Німеччина: Інформація про інтеграційний курс для біженців з України

Як я можу взяти участь в інтеграційному курсі?: На офіційному сайті Федерального уряду Німеччини з’явилася інформація про інтеграційний курс для біженців з України. Питання та відповіді:

1) Як я можу взяти участь в інтеграційному курсі?


Вс т уп на і нт ег раці йний курс можливий за заявою(її ви знайдете тут). Це не ваше юридичне
право, але нараз і прийомне обмежений. Якщо вимог и дот римані , допуск завжди надаєт ься.
Ві дпові дальними є рег і ональні ві дді лення Федеральног о управлі ння з мі г раці ї т а
бі женці в. Перелі к відділень т а мі сця, де пропонуют ься курси і нт ег раці ї , можна швидко т а
лег ко знайт и на веб-сайт і BAMF-NAvI.

2) Яким вимогам необхідно відповідати і які документи необхідно подати?


Допуск до і нт ег раці йног о курсу завжди може бут и наданий з а пред’явленням дозволу на
проживання, виданог о ві дпові дно до § 24 Закону про проживання, або ві дпові дног о
фікційного пос ві дчення.
Якщо мі сцевий орг ан у справах і ноземці в т имчасово не може видат и фі кці йне посвідчення,
і нші пі дт вердження реєс т раці ї т а/або заяви до орг ану з пит ань і ноземці в т акожможут ь
бут и визнані в окремих випадках, щоб уникнут и зат римок. У будь-якому випадку до заяви
додайт е копі ют аких документ і в, а т акожкопі юдокумент а, що посві дчує особу, в і деалі –
за наявнос т і – бі омет ричног о паспорт а Украї ни чи ID-карт ки Украї ни (з разок 2015 року).
Вирі шальним факт ором для вс т упу на і нт ег раці йний курс є ваша належність до
уповноваженої г рупи людей ві дпові дно до § 24 Закону про проживання т а що ви
зареєс т рувалися в державному органі.

3) Чи можу я отримати доступ до курсів, якщо у мене немає українського
громадянства?


За певних умов особи, які не є г ромадянами Украї ни, т акожможут ь належат и до г рупи осі б,
які мают ь право ві дпові дно до § 24 Закону про проживання. Ті льки і ммі г раці йні орг ани
можут ь прийняти рішення у кожному конкрет ному випадку. Зверні т ь уваг у на те, що в цих
випадках Федеральне ві домс т во має чекат и рі шення і ммі г раці йних орг ані в про надання
посві дки на проживання або фікційного посвідчення. Ті льки пі сля цьог о ви может е бут и
допущені на інтеграційний курс.

4) Куди подавати заяву?


Просимо надіслати заяву разом з копіями усіх підтверджень (див. вище) поштою до
регіонального офісу Федерального відомства. Адресу ви можете знайти тут. Ви також можете
безпосередньо звернутися до курсів. Там вам допоможуть з заповненням та наданням заяви.

5) Скільки коштуватимуть інтеграційні курси?


Участь в інтеграційному курсі для біженців з України безкоштовна. Учасники
автоматично звільняються від обов’язку брати участь у витратах після видачі допуску.
Окрема заява чи додаткові докази не потрібні . Звільнення від сплати витрат також
надається, якщо імміграційні органи надали право чи зобов’язання бра и участь в
інтеграційному курсі.

6) Курси яких видів надаються?


Надаються усі види курсів, які підтримує BAMF:
• Загальний інтеграційний курс
• Особливі курси для молоді, жінок та батьків
• Курси для неграмотних
• «Курс вивчення іноземних літер», призначений для людей, які ще не знають латиниці (а
тільки, наприклад, кирилицю)
• Інтенсивні курси
• Курси для глухонімих та сліпих
Належний курс буде визначено після вступного тесту

7) Скільки часу триває отримання дозволу?


Заяву про вступ на інтеграційний курс зазвичай обробляється швидко, якщо вона ретельно
заповнена та не потрібно інших підтверджень. Ви також можете зв’язатися з курсами, перш ніж
отримати доступ, для консультації та бронювання вступного тесту.

8) Як швидко я можу піти на курси?


Спочатку ви проходите вступний тест на курсах. Цей тест проходиться після отримання доступу на
курси. Результати тесту визначають вид інтеграційних курсів. Організатор курсів повідомить, коли
починається відповідний курс. Якщо у організатора курсів більш немає вільних місць протягом
декількох тижнів, він направить вас на інші курси. Залежно від вашого рівня інтеграційний курс
може розпочатися дуже швидко (напр., якщо вам потрібні курси з першого модуля); але, якщо
для вас призначено особливі курси та/або курси більш високого рівня (напр., ви вже володієте
певним рівнем мови), то курси можуть розпочатися через декілька тижнів, поки у вашому регіоні
з’явиться вільне місце. У цьому разі просимо набратися терпіння: навіть, якщо ви хочете зразу
почати вивчати мову, належний вид курсу визначить ваші подальші успіхи.

11) Хто доглядатиме за дітьми?


Догляд за дітьми учнів на інтеграційному курсі підтримується у межах федеральної
програми “Інтеграційний курс з дитиною: фундамент майбутнього” Федерального
міністерства у справах сім’ї , літніх громадян, жінок та молоді Німеччини у співпраці з
Федеральним міністерством внутрішніх справ. Детальнішу інформацію про цю програму
можна знайт и тут (тільки німецькою). Найважливіші пункти зібрано у буклеті на українській мові
тут.
Однак ця програма лише доповнює пропозицію постійних місць у дитячих садках та яслах,
за яку відповідають міські органи або муніципалітети. Консультаційні бюро для
іммігрантів можуть поінформувати лише про теоретичну можливість існування таких
місць. Докладнішу довідку про наявність місць нагляду за дітьми щодо конкретного
інтеграційного курсу може дати школа-організатор інтеграційних курсів.

Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу і будьте в курсі новин Німеччини, Нідерландів та Польщі

Слідкуйте за нами в Facebook

Джерело: bamf.de